What is done wisely, is done well

Комплексна локалізація

Комплексна локалізація Microsoft Dynamics NAV, яку пропонує компанія "Done" (Данн), дозволяє повністю адаптувати продукт відповідно до вимог українського законодавства. Використання даної локалізації дає можливість зменшити час відомості операційного обліку до одного дня, а також спростити автоматизацію бухгалтерського та податкового обліку, звітності, зробити більш прозорим формування зовнішніх звітів. Дане рішення дозволяє здійснювати операційне податкове планування. Повна інтеграція з системою електронної звітності податкових та інших державних органів дозволяє здавати звітність натисненням однієї кнопки.

Області автоматизації виробничих процесів:

Облік касових операцій:

 • Облік приходу готівкових коштів друк ПКО
 • Веде облік витрат готівкових коштів друк РКО
 • Створення і друк касової книги
 • Контроль касової дисципліни
 • Інтеграція з системою зарплатних карток

Банківські операції:

 • Облік і друк платіжних доручень
 • Автоматична вивантаження платіжних доручень в клієнт-банк
 • Автоматичне створення оплат (в залежності від пріоритету і залишку ГК)
 • Інтеграція з клієнт-банком (імпорт банківської виписки)
 • Система планування платежів постачальникам
 • Контроль руху безготівкових ДС

Облік операцій в іноземній валюті:

 • Облік валютних овердрафтів та кредитів (розрахунок погашення)
 • Автоматичний облік і корекція курсових різниць
 • Облік купівлі / продажу валюти (облік комісій і курс.разніц)
 • Розрахунок балансової вартості валюти для нал.учета

Облік розрахунків з покупцями і постачальниками:

 • Облік авансових платежів (можливість ведення обліку через рахунки аванс.счета)
 • Облік договорів
 • Облік / виписка контроль доручень
 • Облік складних знижок (%, сума, клієнт / товар і т.д.)
 • Облік ВМД (повний розрахунок, друк предв.деклараціі, вивантаження в ел.формате)
 • Облік інших витрат при покупці

Облік розрахунків з підзвітними особами:

 • Облік і друк авансових звітів (як у гривні так і у валюті, з урахуванням поточних норм)
 • Друк посвідчень про відрядження
 • Контроль доставки власними водіями

Облік запасів:

 • Різні методи оцінки кінцевих запасів (списання запасів)
 • Можливість ведення обліку по партіях і серійними номерами
 • Формування інвентаризаційного опису
 • Детальний аналіз структури собівартості як складу так і продажів

Облік основних засобів:

 • Облік введення основних засобів в експлуатацію, із зазначенням різних характеристик ОС
 • Різні методи (бухгалтерські, податкові) нарахування амортизації по ОС
 • Формування відомості про нарахування зносу
 • Підвищення, зниження вартості основних засобів
 • Облік вибуття основних засобів
 • Облік періодичного обслуговування ОС + бюджетний контроль
 • Податковий облік необоротних активів (балансова вартість груп, нал.амортізація)

Пакет операційних звітів:

 • Звіти по доходах, в розрізі клієнтів, товарів або послуг
 • Звіти по структурі собівартості
 • Звіт по ліквідності і прибутковості за напрямками бізнесу, структурним підрозділам і т.д.
 • Інші зведені аналітичні звіти

Формування регламентної стат. звітності:

 • Форма 1 (баланс)
 • Форма 2 (звіт про фінансові результати)
 • Форма 3 (звіт про рух грошових коштів)
 • Форма 4 (звіт про власний капітал)
 • Інші форми стат.отчетності

Податковий облік:

 • Автоматичний розрахунок першої події
 • Формування та друк податкової накладної та додатки до неї
 • Формування реєстру податкових накладних
 • Аналіз недоотриманих нал.накладних, система нагадувань
 • Формування декларації з ПДВ
 • Формування податкових регістрів за валовими доходами і витратами
 • Формування декларації про прибуток (облік постійних і тимчасових податкових різниць)

Інтеграція з системою здачі звітності в електронному вигляді:

 • Формування документів у необхідній для здачі форматі
 • Камеральний контроль
 • Візування та відправка документів до відповідних державних органів
Компанія DONE®

Консалтингова компанія, основними напрямками діяльності якої є надання послуг з впровадження ERP систем (систем управління підприємством) і аутсорсинг послуг з підтримки корпоративних інформаційних систем

Контакти

м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, корпус «В», оф. 408

+38 (044) 223 12 35

+38 (044) 500 96 10

Done © 2021

Працює на Shop-Express